PRIVACY STATEMENT

 

Plezier Kinderopvang Houten gevestigd aan de Kruisboog 223994 AEte Houten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50197649 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement uiteengezet. Tevens lees je hier welke gegevens dit zijn en hoe je je rechten hieromtrent kunt uitoefenen.

 

Contactgegevens

De contactgegevens van Plezier Kinderopvang Houten zijn:

 

Website           www.plezier-nso.nl

E-mail              info@plezier-nso.nl

Telefoon          06 538 811 41

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Plezier Kinderopvang Houten verwerkt je persoonsgegevens omdat je van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Plezier Kinderopvang Houten haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk. 

 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 

 

§ BSN

§ Voor- en achternaam

§ Geslacht

§ Geboortedatum

§ Geboorteplaats

§ Adresgegevens

§ Telefoonnummer(s)

§ E-mailadres(sen)

§ Bankrekeningnummer en tenaamstelling

§ Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je in te schrijven via onze website, in correspondentie, mailings en telefonisch

§ Overige gegevens die wij verzamelen op de kindgegevensformulieren

 

Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat je hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten zijn niet ingericht om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Plezier Kinderopvang Houten kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden volwassenen dan ook aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je van mening bent dat wij zonder behoorlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@plezier-nso.nl. Op verzoek zullen wij deze gegevens direct verwijderen. 

 

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

Plezier Kinderopvang Houten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

§ Het afhandelen van betalingen

§ Verzenden van onze nieuwsbrief

§ Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

§ Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Plezier Kinderopvang Houten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen. 

 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Plezier Kinderopvang Houten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie

Bewaarperiode

Reden

Persoonlijk identificatienr.

7 jaar

Wettelijke eis

Personalia

7 jaar

Wettelijke eis

Adresgegevens

7 jaar

Wettelijke eis

Contactgegevens

7 jaar

Wettelijke eis

Kindgegevensformulier

Zo lang als het kind gebruikt maakt van Plezier Kinderopvang Houten

Deze gegevens hebben wij niet langer nodig wanneer het kind de opvang heeft verlaten

Facturen

7 jaar

Wettelijke eis

Overeenkomst kinderopvang

7 jaar

Wettelijke eis

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Plezier Kinderopvang Houten verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Plezier Kinderopvang Houtenen zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Plezier Kinderopvang Houtenblijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Plezier Kinderopvang Houtendeelt jouw gegevens met de volgende categorieën derden: overheidsinstanties, leveranciers van administratieve software, leveranciers van financiële software, administratiekantoor.  

 

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Plezier Kinderopvang Houtenen heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou door te sturen, of naar een ander door jou aan te wijzen bedrijf. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@plezier-nso.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Plezier Kinderopvang Houtenwil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Plezier Kinderopvang Houtenneemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via de op pagina 1 genoemde contactgegevens.